Chi phí cho việc sử dụng F75, F100 và RUTF trong chăm sóc và điều trị suy dinh dưỡng nặng cấp tính và các bệnh liên quan ở trẻ em dưới 6 tuổi.


Nghiên cứu cung cấp bằng chứng về hiệu quả của ba sản phẩm dinh dưỡng điều trị suy dinh dưỡng nặngở trẻ nhỏ và ước tính các chi phí liên quan khi được chi trả bằng bảo hiểm y tế tại 5 cơ sở y tế tại 4 tỉnh. Nghiên cứu sử dụng các  phương pháp như: tổng quan các tài liệu có liên quan, phỏng vấn định lượng và định tính với nhân viên y tế và các bà mẹ có trẻ bị suy dinh dưỡng nặng.  
 Đọc thêm