Già hóa dân số và đời sống của người cao tuổi

isms.org.vn

Nghiên cứu "Khả năng đáp ứng của chính sách bảo hiểm y tế với vấn đề già hóa tại Việt Nam"

isms.org.vn

Thảo luận bàn tròn về mô hình chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam

isms.org.vn

Hội thảo nâng cao nhận thức về già hóa và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi

isms.org.vn

Hội nghị bàn tròn chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc người cao tuổi do Viện lão khoa TW tổ chức tại Hà Nội

isms.org.vn

Hội thảo khu vực của GIZ về "Già hóa dân số và kinh nghiệm các nước" tại Hà Nội

isms.org.vn

Điều tra ban đầu về Người cao tuổi ở hai tỉnh Hải Dương và Bến Tre 2012-2013

isms.org.vn

Nghiên cứu người cao tuổi Việt Nam

isms.org.vn

Báo cáo rà soát các chương trình, mô hình chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2002-2012

isms.org.vn

Dự án "Thúc đẩy quyền của người cao tuổi thiệt thòi tại Việt Nam"

isms.org.vn

Hội thảo công bố kết quả Điều tra quốc gia về người cao tuổi Việt Nam (VNAS)

isms.org.vn

Hội Thảo Báo Cáo Kết Quả Sơ Bộ Điều Tra Quốc Gia Người Cao Tuổi Việt Nam

isms.org.vn

Điều tra quốc gia về người cao tuổi Việt Nam