Năng lực chuyên môn

 

  1. Thiết kế nghiên cứu giám sát và đánh giá
  2. Phân tích chi phí và hiệu quả kinh tế trong các chương trình, dự án can thiệp
  3. Thu thập số liệu
  4. Phân tích, quản lý dữ liệu và viết báo cáo
  5. Tuyên truyền vận động chính sách
  6. Đào tạo
  7. Truyền thông thay đổi hành vi
  8. Thử nghiệm lâm sàng
  9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các chương trình chăm sóc sức khỏe