Cai thuốc lá trong doanh nghiệp

Trước nhu cầu về cai thuốc lá trong doanh nghiệp/tổ chức, Viện nghiên cứu Y – Xã hội học đã xây dựng  “Chương trình hỗ trợ cai thuốc lá trong doanh nghiệp” với các phương pháp hỗ trợ đa dạng, phù hợp với các doanh nghiệp/tổ chức có quy mô khác nhau. Chương trình được xây dựng dựa trên các bằng chứng khoa học và cập nhật các kiến thức chuyên môn trên thế giới. 

isms.org.vn

Triển khai “Chương trình hỗ trợ cai thuốc lá trong doanh nghiệp”