Phòng chống tác hại thuốc lá

isms.org.vn

Thông cáo báo chí hội nghị tổng kết giai đoạn 3 dự án “Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã”

isms.org.vn

Hội thảo hướng dẫn viết bài báo khoa học

isms.org.vn

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm về tư vấn và điều trị cai nghiện thuốc lá”

isms.org.vn

Dự án “Xây dựng và thử nghiệm tính phù hợp và khả thi của hệ thống tin nhắn hỗ trợ cai thuốc lá tại Việt Nam”

isms.org.vn

Hội nghị tổng kết giai đoạn 3 - dự án “Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm Y tế xã”

isms.org.vn

Hội nghị ‘Xây dựng kế hoạch hoạt động về cai nghiện thuốc lá giai đoạn 2017 – 2018’

isms.org.vn

Triển khai “Chương trình hỗ trợ cai thuốc lá trong doanh nghiệp”

isms.org.vn

Cổng thông tin hỗ trợ cai thuốc lá tại Việt Nam

isms.org.vn

35% người hút thuốc cai nghiện thành công tại trạm y tế xã

isms.org.vn

Tổ chức khóa đào tạo giảng viên Quốc gia chương trình phòng chống tác hại thuốc lá

isms.org.vn

Triển khai các hướng dẫn hỗ trợ và điều trị cai thuốc lá tại tuyến y tế cơ sở Việt Nam

isms.org.vn

Tập huấn Y tế thôn bản cho Dự án “Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã”

  • 1
  • 2