An sinh xã hội

isms.org.vn

Đánh giá tác động chính sách y tế công cộng trong đại dịch Covid-19 đến các nhóm dân cư dễ tổn thương sống gần khu vực biên giới Việt Nam – Trung Quốc

isms.org.vn

Nghiên cứu "Đánh giá tác động của thông tuyến lên công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến huyện và tuyến xã"

isms.org.vn

Điều tra kiến thức, thái độ, thực hành về nước sạch, sức khỏe và vệ sinh môi trường

isms.org.vn

Nghiên cứu đánh giá nhu cầu: "Đô thị hóa và hành vi nguy cơ đến sức khỏe thanh niên Việt Nam"

isms.org.vn

Hội thảo “Thúc đẩy vai trò của các tổ chức xã hội trong quản trị quyền trẻ em và phòng chống trừng phạt thể chất – tinh thần, bạo lực với trẻ em”

isms.org.vn

Tập huấn phương pháp Kỷ luật tích cực

isms.org.vn

Tăng cường năng lực và sự tham gia thực hiện quyền trẻ em của các tổ chức xã hội

isms.org.vn

Tập huấn Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em và Luật Trẻ em Việt Nam

isms.org.vn

Hội thảo trình bày sơ bộ “Nghiên cứu thực trạng tổ chức đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu, điều kiện và sự cân đối giữa năng lực của cơ sở y tế với số lượng, đối tượng người tham gia BHYT đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu”

isms.org.vn

Hội thảo Báo cáo kết quả phân tích thống kê bảo hiểm y tế và đề xuất lựa chọn các Gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ Bảo hiểm y tế chi trả

isms.org.vn

Khảo sát ban đầu: Mô hình thí nghiệm trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng

isms.org.vn

Lộ trình phát triển và hướng dẫn triển khai mô hình thanh toán BHYT theo phương thức định suất cho tuyến xã tại Việt Nam

  • 1
  • 2