Tăng cường năng lực và sự tham gia thực hiện quyền trẻ em của các tổ chức xã hội

Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế - xã hội đầy ấn tượng vào giữa những năm cuối thập niên 1990 – 2000 và đang trên đà hướng đến các mục tiêu Thiên niên kỷ. Một trong những thách thức phát triển chủ yếu ở Việt Nam là sự gia tang bất bình đẳng và sự chênh lệch giàu, nghèo. Tỷ lệ nghèo ở trẻ em được ước tính là 29.6% tương đương với 7.6 triệu theo một khảo sát gần đây. Trong đó 22.6% là trẻ em dân tộc Kinh và 60.3% là trẻ em người dân tộc thiểu số. 

Những thách thức lớn về phát triển đã hạn chế việc thực hiện các Quyền của trẻ em, từ thiếu cơ chế thực thi pháp luật hiệu quả đến nhận thức không đầy đủ về quyền trẻ em và những hạn chế trong triển khai hoạt động. Do đó, sự phối kết hợp đa ngành, đa tổ chức là rất cần thiết nhằm phát huy đúng chức năng của những người chịu trách nhiệm trong việc thực thi các Quyền trẻ em.

Mục tiêu dự án 

Nhằm tăng cường năng lực và sự tham gia của các tổ chức xã hội về bảo vệ trẻ em, thực thi quyền trẻ em nhằm nâng cao kết quả thực hiện quyền trẻ em liên quan đến trách nhiệm của các tổ chức xã hội.

Thời gian triển khai dự án

Dự kiến được tiến hành từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội

Đơn vị thực hiện

 Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học

Đơn vị tài trợ

 Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Save the Children International

Đối tác

Để đạt được mục tiêu của dự án, ngoài vai trò quản lý điều hành hợp phần dự án của Viện Nghiên cứu Y – Xã hội học, dự án cần đến sự hỗ trợ của các cơ quan liên quan:

  1. Mạng lưới các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về trẻ em
  2. Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam
  3. Hội Bảo trợ trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh
  4. Nhóm hoạt động về Quyền  trẻ em
  5. Các cơ quan chính phủ có liên quan