Lộ trình phát triển và hướng dẫn triển khai mô hình thanh toán BHYT theo phương thức định suất cho tuyến xã tại Việt Nam

Khái quát 

Dự án Nâng cao năng lực ngành y tế (viết tắt theo tiếng Anh là HSCSP) được EU tài trợ nhằm mục tiêu nâng cao năng lực của Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh cũng như các ban, ngành liên quan trong lĩnh vực y tế như xây dựng năng lực cho hệ thống bảo hiểm y tế và thiết kế các chính sách dựa trên bằng chứng. Một cấu phần của Dự án này là tái thực hiện và thử nghiệm hệ thống các công cụ được phát triển và thử nghiệm tại các tỉnh được chọn thí điểm. HEMA (Dự án hỗ trợ y tế cho người nghèo khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên)  do EU tài trợ đã phát triển một mô hình thanh toán định suất BHYT cho tuyến xã từ năm 2010 và đã triển khai thành công tại 3 xã thí điểm trong năm 2011 và mở rộng ở 4 xã vào năm 2012 tại tỉnh Gia Lai. Dự án này sẽ kết thúc trong tháng 12 năm 2012. 

Với chủ trương sửa đổi Thông tư liên tịch 09/2009 giữa Bộ Y tế và Bộ Tài chính và cùng với những kết quả khả quan của mô hình thí điểm HEMA thì 4 năm tới đây sẽ là thời điểm thích hợp để khẳng định vai trò của định suất trong hệ thống tài chính y tế Việt Nam,. Một lộ trình phát triển được coi là công cụ hợp lý để tạo điều kiện nhân rộng và áp dụng các phương thức thanh toán định suất trở thành một phương thức thích hợp trong việc chi trả dịch vụ y tế tại tuyến huyện và xã. Mặt khác, lộ trình cũng được sử dụng để thu thập thêm bằng chứng thực nghiệm về mô hình thí điểm phương thức định suất Hema. 

Mục tiêu nghiên cứu

Các mục tiêu của nghiên cứu nhằm :
Xây dựng lộ trình về việc mở rộng phương thức thanh toán định suất HEMA tại các tỉnh thí điểm bao gồm một kế hoạch tổng thể; xây dựngcác yêu cầuthực hiện và  tài liệu hướng dẫn cho các xã áp dụng định suất tại Việt Nam. Lộ trình cũng sẽ bao gồm các hoạt động thu thập bằng chứng giúp tư vấn cho các nhà hoạch định quyết định định suất như là một phương thức tài chính có thể thay thế ở cấp xã. 

Địa bàn nghiên cứu
Hà Nội, Gia Lai, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nam
Đối tượng chính bao gồm cán bộ BHYTđịa phương ở cấp tỉnh, huyện, và cấp xã.

Phương pháp nghiên cứu
Đánh giá, khảo sát thực địa và tập huấn đào tạo

Tài trợ và đối tác
EC cùng với Bộ Y tế thông qua HSCSP - Dự án hỗ trợ năng lực ngành Y tế

Tình trạng
Đã hoàn thành