Đánh giá cuối kỳ về ảnh hưởng của phương thức nhượng quyền xã hội và chiến dịch truyền thông đại chúng đến các thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ

Alive & Thrive là một sáng kiến thực hiện trong 6 năm (2009-2014) tập trung vào việc cải thiện thực hành nuôi dưỡng trẻ nhỏ bằng cách tăng tỷ lệ trẻ dưới 6 tháng tuổi bú mẹ hoàn toàn và tăng cường ăn bổ sung hợp lý. Khoảng thời gian giữa lúc trẻ mới sinh ra và 24 tháng tuổi là cơ hội tốt để tác động sức khỏe lâu dài và sự phát triển của trẻ. Alive & Thrive mục tiêu tiếp cận được hơn 16 triệu trẻ em dưới 2 tuổi ở Bangladesh, Ethiopia và Việt Nam và tạo ra mô hình tư vấn có thể được nhân rộng trên toàn thế giới.

Đọc thêm