Đánh giá giới hạn của dự án “Cứu trợ trẻ em” NAM – Phòng chống HIV cho trẻ em đường phố tại Việt Nam

Dự án phòng chống HIV cho thanh niên và phụ nữ trong độ tuổi 15-24 trong các trường dạy nghề và trên đường phố (2006-2011). ISMS tiến hành nghiên cứu cắt ngang trên 617 đối tượng thanh thiếu niên đường phố tại Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi do những đồng đẳng viên đã được đào tạo (PEs) và giáo dục viên tại đường phố (SEs) phỏng vấn, nhằm đánh giáviệc thực hiện các mục tiêu và quá trình của dự án NAM. Ngoài ra, nghiên cứu còn thực hiện phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm với 20 thanh thiếu niên đường phố, PE, SE, đối tác địa phương và cán bộ dự án. 
 Đọc thêm