Đánh giá nhanh nhóm dân số nguy cơ cao tại Việt Nam

Nghiên cứu nhằm cải thiện việc tiếp cận và sử dụng thông tin, hàng hóa và dịch vụ về phòng chống HIV cũng như để tạo điều kiện thay đổi hành vi của người tiêm chích ma túy (IDUs), phụ nữ mại dâm (FSWs) và những người quan hệ đồng giới (MSM) tại Việt Nam. Mục đích của nghiên cứu nhằm tăng cường sự hiểu biết sâu hơn về lý do mà một số nhóm đối tượng không sử dụng các dịch vụ và/hoặc không thay đổi các hành vi nguy cơ. Thông qua đó, chúng tôi xác định các rào cản và hỗ trợ trong việc tiếp cận và sử dụng các dịch vụ liên quan đến HIV cũng như các rào cản và hỗ trợ trong việc thay đổi hành vi. Các hướng dẫn/bước thực hiện quy chuẩn của các dịch vụ về HIV cũng được sử dụng.  Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng bao gồm:

  • 105 cuộc phỏng vấn sâu với những người tiêm chích ma túy và phụ nữ mại dâm, nam đồng giới cũng như với những người cung cấp thông tin chính từ các chương trình phòng chống HIV vàHTC và
  • 5 cuộc thảo luận nhóm trọng tâm với các nhân viên tiếp cận cộng đồng và đồng đẳng viên. Sử dụng phương pháp chọn mẫu hòn tuyết lăn để tuyển các đối tượng tham gia tại thành phố Hồ Chí Minh và Điện Biên. 

 

Đọc thêm