Đánh giá nhu cầu chuyển đổi nghề của PNMD tại Khánh Hòa

Tóm lược nghiên cứu

“Đánh giá nhu cầu chuyển đổi nghề của phụ nữ hành nghề mại dâm tại tỉnh Khánh Hòa”
Bs, Ths. Trần Thị Kim Oanh
Sở Y tế Khánh Hòa
Tổng quan tài liệu nghiên cứu cho thấy ngày càng có nhiều chương trình, dự án, tổ chức, cá nhân can thiệp trên nhóm đối tượng phụ nữ mại dâm (PNMD). Tuy nhiên các nghiên cứu liên quan đến nhu cầu chuyển đổi nghề ở nhóm đối tượng này  tại Việt Nam hiện nay vẫn còn rất ít. Do đó, nhóm nghiên cứu nhận thấy việc thiết kế và triển khai một nghiên cứu tìm hiểu thực trạng và các yếu tố liên quan đến nhu cầu chuyển đổi công việc của PNMD là hết sức cần thiết.
Các mục tiêu chính của nghiên cứu là:

  1.  Tìm hiểu các yếu tố liên quan đến nhu cầu chuyển đổi công việc mại dâm của phụ nữ mại dâm tại Khánh Hòa.
  2. Tìm hiểu thực trạng các chương trình can thiệp cho phụ nữ mại dâm liên quan đến việc thay đổi công việc.
  3. Cung cấp thông tin, đề xuất các khuyến nghị, góp phần góp tiếng nói cùng với các nhà hoạch định chính sách, thiết kế chương trình can thiệp trên nhóm phụ nữ mại dâm.  

Nghiên cứu kết hợp phương pháp định tính và định lượng, 260 PNMD và một số cán bộ làm tại các cơ quan hoặc tổ chức có các can thiệp liên quan đến nhóm đối tượng này sẽ được mời tham gia vào nghiên cứu. Địa điếm tiến hành nghiên cứu là thành phố Nha Trang và bốn huyện Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa, thời gian triển khai từ tháng 7/2010 - 8/2011.