Đánh giá nhu cầu và xây dựng tài liệu tập huấn về dinh dưỡng cho cán bộ y tế

Cải thiện chất lượng chăm sóc dinh dưỡng trẻ em và phụ nữ có thai là một trong những mục tiêu ưu tiên của Dự án hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo các tỉnh miền núi phía bắc và tây nguyên (HEMA). Trong các hoạt động dinh dưỡng, việc đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn cán bộ dinh dưỡng các tuyến được đặc biệt chú trọng. 
 Nghiên cứu đánh giá nhu cầu để xây dựng tài liệu tập huấn dinh dưỡng là một phần của dự án HEMA trong nỗ lực cải thiện tình trạng sức khỏe của người dân nghèo ở vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, được thực hiện dựa trên sự hợp tác của NEWCARE/ISMS và HEMA Project.
 

Mục tiêu của nghiên cứu

Nhằm đánh giá nhu cầu và xây dựng tài liệu tập huấn cho cán bộ y tế, hỗ trợ các hoạt động chăm sóc sức khỏe do chính phủ đang triển khai , đáp ứng nhu cầu chuyên môn theo đặc thù hoạt động, điều kiện kinh tế, xã hội của các địa phương triển khai Dự án.
 Kiến thức và thực hành dinh dưỡng giữa các bà mẹ không phải là nguyên nhân chính của suy dinh dưỡng mà phụ thuộc rất cao vào năng lực của mạng lưới cung cấp dinh dưỡng cho các bà mẹ ở địa phương với kiến thức và kỹ thuật dinh dưỡng.
 

Địa bàn nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện tại hai tỉnh Sơn La và Gia Lai đại diện cho các tỉnh thuộc hai vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên trong số các tỉnh được dự án HEMA chọn.

Thiết kế nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu hướng tới việc xem xét và điều chỉnh chương trình đào tạo hiện tại / tài liệu về phòng, chống suy dinh dưỡng. Cụ thể: Xem xét các tài liệu tập huấn và mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng ở cấp xã, đề xuất các phương pháp tập huấn phù hợp nhất với tài liệu cho cán bộ y tế xã và cán bộ y tế thôn bản,… Xem xét đánh giá tài liệu tập huấn về phòng chống suy dinh dưỡng cho cán bộ y tế gồm nhiều tài liệu của các tổ chức trong và ngoài nước, nhưng chủ yếu là các chương trình tập huấn về phòng, chống suy dinh dưỡng của chương trình quốc gia về dinh dưỡng, các hướng dẫn mới nhất từ Bộ y tế và các phòng ban kỹ thuật…
 
Trong việc triển khai nghiên cứu thực địa, những cuộc phỏng vấn sâu được tiến hành với nhiều cán bộ y tế ở nhiều cấp từ Trung ương tới địa phương, đó là các cuộc phỏng vấn sâu với các chuyên gia từ chương trình suy dinh dưỡng quốc gia, với các nhân viên dự án HEMA ở mỗi tỉnh và nhân viên y tế cấp huyện, cấp xã.

Các cuộc thảo luận nhóm tập trung được tiến hành tai hai tỉnh (cấp xã) với nhân viên y tế và cộng tác viên y tế thôn bản. Một cuộc thảo luận nhóm tập trung sẽ gồm 7 y tế thôn bản và 7 nhân viên y tế xã khác. Các thảo luận nhóm tìm hiểu nhu cầu của họ về cập nhật kiến thức dinh dưỡng và nhu cầu được hỗ trợ về chăm sóc dinh dưỡng trẻ em và bà mẹ.
 Phỏng vấn sâu và thảo luận nhóm tập trung được ghi âm với sự đồng ý của đối tượng phỏng vấn, nhóm thảo luận. Các file ghi âm được giải băng ra các file văn bản (word) và sử dụng phần mềm Atlas.ti để phân tích các dữ liệu văn bản.

Dựa trên các kết quả phân tích, 2 bộ tài liệu tập huấn cho giảng viên tuyến tỉnh/huyện và cho cán bộ tuyến cơ sở được xây dựng để phục vụ cho việc tập huấn, đào tạo cho nhân viên y tế ở các cấp độ khác nhau.