Đánh giá quá trình thực hiện và thực hành của dự án Alive & Thrive.

ISMS kết hợp với IFPRI tiến hành nghiên cứu đánh giá quá trình thực hiện mô hình nhượng quyền xã hội Alive & Thrive và Chiến dịch truyền thông đại chúng tại 4 tỉnh trong năm 2012, sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp định lượng và định tính bao gồm:

  1. Phỏng vấn sâu với 12 cán bộ trong ban quản lý dự án tuyến tỉnh và tuyến huyện, 12 nhân viên y tế xã, 12 nhân viên y tế thôn bản và 120 bà mẹ và các thành viên trong gia đình;
  2. Khảo sát định lượng với 255 nhân viên y tế;
  3. Đánh giá cơ sở của 38 cơ sở y tế;
  4. Quan sát 163 buổi tư vấn
  5. Phỏng vấn 163 khách hàng.

Đọc thêm