Điều tra ban đầu: Nhu cầu chưa được đáp ứng về làm mẹ an toàn và tránh thai trong phân tích chi phí hiệu quả mô hình can thiệp tại tỉnh Quảng Bình

Báo cáo này trình bày kết quả Điều tra ban đầu về nhu cầu chưa được đáp ứng về các dịch vụ Làm mẹ an toàn, kế hoạch hóa gia đình, biện pháp tránh thai (LMAT/KHHGĐ)  do Viện Nghiên cứu Y - Xã hội học thực hiện trong năm 2013-2014 tại tỉnh Quảng Bình. Những phân tích trong báo cáo này tập trung xem xét mức độ, xu hướng và sự khác biệt về nhu cầu chưa được đáp ứng về dịch vụ LMAT/KHHGĐ trong thanh niên tuổi 15-24 trong bối cảnh cụ thể của tỉnh. Báo cáo đã phân tích nhu cầu chưa được đáp ứng trong các dịch vụ dịch vụ LMAT/KHHGĐ, đồng thời cũng phân tích một số yếu tố kinh tế, xã hội và nhân khẩu học quan trọng có liên quan tới hành vi tìm kiếm và sử dụng các dịch vụ y tế của nhóm dân số này.
Đọc thêm