Giá trị cốt lõi

1. Hiệu quả, hiệu suất, và chất lượng;

2. Niềm tin và uy tín với đối tác;

3. Sáng tạo, cởi mở, luôn đổi mới, cải tiến;

4. Không ngừng học hỏi, hoàn thiện;

5. Tinh thần đồng đội.