Khảo sát hành vi của phụ nữ mại dâm, bao gồm cả phụ nữ mại dâm tiêm chích ma túy, tại 7 tỉnh của dự án PEPFAR (vòng 2)

ISMS phối hợp với PSI thực hiện nghiên cứu “Khảo sát hành vi của phụ nữ mại dâm (FSWs) bao gồm cả phụ nữ mại dâm có tiêm chích ma túy (SW-IDUs)” tại 7 tỉnh của dự án PEPFAR nhằm theo dõi những thay đổi về hành vi, xác định những yếu tố quan trọng tác động đến những hành vi này và đánh giá hoạt động của dự án. Tham gia nghiên cứu có 1.584phụ nữ mại dâm và 273 phụ nữ mại dâm có tiêm chích ma túy. Đối tượng nghiên cứu được lựa chọn bằng phương pháp chọn mẫu dây chuyền có kiểm soát (RDS) và phỏng vấn trực tiếp sử dụng bộ câu hỏi.

Đọc thêm