Khóa tập huấn cho Chương trình Khách hàng nam giới_2011

PSI Việt Nam hiện đang triển khai chương trình can thiệp trong nhóm khách hàng nam giới của phụ nữ mại dâm tại 7 tỉnh. Mục tiêu của chương trình nhằm thúc đẩy các hành vi tình dục an toàn trong nhóm khách hàng nam giới, sử dụng chiến lược truyền thông thay đổi hành vi lồng ghép bao gồm cả truyền thông trực tiếp. Tập huấn cho mạng lưới truyền thông viên trực tiếp (IPC) là một hợp phần quan trọng của chương trình.  
  

 Mục đích     

  • Xây dựng năng lực cho mạng lưới truyền thông viên trực tiếp để tiến hành các buổi truyền thông tại các quán bia, quán nhậu
  • Nâng cao hiểu biết và kỹ năng truyền thông cho các IPCs để họ có thể tiến hành sử dụng các công cụ và tài liệu truyền thông trực tiếp một cách hiệu quả trong việc truyền tải các thông điệp tới nhóm đối tượng đích

 
Thành phần tham gia     
132 IPCs tại 7 tỉnh của chương trình: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hồ Chí Minh, Cần Thơ và An Giang
 

Thời gian     
Tháng 3 năm 2011
 

Nhà tài trợ/ đối tác

Tổ chức dịch vụ dân số Quốc tế tại Việt Nam

 

Vai trò của ISMS
 Để đạt được các mục tiêu tập huấn, ISMS có vai trò sau đây:

 

  • Tiến hành đánh giá nhu cầu tập huấn trước mỗi khóa tập huấn
  •  Làm việc với PSI để xây dựng chương trình tập huấn phù hợp với bản mô tả tập huấn
  •   Xây dựng bộ câu hỏi trước và sau tập huấn
  •  Viết báo cáo tập huấn cho mỗi vòng tập huấn liên quan tới quá trình tập huấn, phân tích kết quả tập huấn, các phản hồi về hậu cần, năng lực của IPCs và những khuyến nghị nhằm cải thiện cho các khóa tập huấn tiếp theo
  • Tiến hành tập huấn