Sơ đồ tổ chức và nhân sự ISMS

Năm 2016, ISMS có 45 nhân viên chính thức và không chính thức bao gồm cả Phòng khám Đa khoa NEWCARE. Đội ngũ nòng cốt tại ISMS bao gồm 12 nghiên cứu viên cao cấp là các chuyên gia về y tế công cộng và khoa học xã hội. Mỗi dự án của chúng tôi được điều phối bởi một trong những chuyên gia cao cấp và hỗ trợ bởi một đội ngũ 32 nhân viên hỗ trợ gồm những người chuyên thu thập dữ liệu, nghiên cứu, đào tạo, tiếp cận cộng đồng, và quản lý văn phòng.