Tăng cường an sinh xã hội tại Châu Á và Thái Bình Dương

Khái quát
Hiện nay các chương trình và chính sách an sinh xã hội không thể giải quyết hết các vấn đề quan trọng liên quan đến những đối tượng dễ bị tổn thương như lao động khu vực phi chính thức và người di cư. Sự tồn tại khoảng cách về kiến thức và năng lực cũng là đòi hỏi cần thiết phải có an sinh xã hội, đặc biệt là trong điều kiện mở rộng quy mô, biện pháp can thiệp ở tầm quốc gia. Vì vậy, Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) của Liên hợp quốc tiến hành thực hiện một dự án về tăng cường an sinh xã hội ở Châu Á và Thái Bình Dương. Dự án được dự kiến sẽ đóng góp vào việc nâng cao năng lực của các nhà hoạch định chính sách và đối tác trong việc phát triển một cách có hiệu quả hệ thống an sinh xã hội thông qua nghiên cứu, đổi mới và thực hành chính sách. 

Mục tiêu nghiên cứu

Trọng tâm của dự án là thu thập và phân tích kinh nghiệm của các quốc gia được lựa chọn trong khu vực để phát triển và thực hành các chính sách an sinh xã hội có hiệu quả, cũng như nâng cao hiệu quả các chương trình với đối tượng đích là người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương khác. Bộ công cụ và các nghiên cứu, phân tích được thực hiện thông qua dự án này sẽ được phổ biến cho các cơ quan liên ngành và được sử dụng là cơ sở cho các hoạt động vận động chính sách và đào tạo nâng cao năng lực của các quốc gia thành viên trong việc phát triển, tài trợ và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trong khu vực.

Phương pháp

Hồi cứu tài liệu, đánh giá và thảo luận nhóm.

Địa điểm nghiên cứu

Việt Nam.

Tài trợ và đối tác

UNESCAP –Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc.

Tình trạng

Đang thực hiện (dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2013).