Tập huấn giảng viên về kỹ năng truyền thông trực tiếp và Sử dụng công cụ chiến dịch Nhớ tôi mỗi lần_2012

Dự án tiếp thị xã hội dự phòng HIV do USAID tài trợ triển khai bởi Tổ chức dịch vụ Dân số quốc tế tại Việt Nam nhằm giảm lây nhiễm HIV thông qua thúc đẩy các hành vi dự phòng HIV bao gồm sử dụng bao cao su thường xuyên và nâng cao tỷ lệ sử dụng các dịch vụ VCT trong nhóm nguy cơ cao tại 9 tỉnh: Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Nội, Nghệ An, Hồ Chí Minh, An Giang và Cần Thơ. Để hỗ trợ đạt được mục tiêu trên, dự án hỗ trợ việc xây dựng và sử dụng các công cụ truyền thông trực tiếp dựa trên các kết quả nghiên cứu để tiến hành các cuộc truyền thông trực tiếp với nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Trong năm tài chính 2012, PSI sẽ tiến hành tổ chức khóa tập huấn giảng viên nguồn cho các cán bộ của các Trung tâm phòng chống AIDs của 9 tỉnh để hỗ trợ việc sử dụng các công cụ truyền thông trực tiếp dựa trên các kết quả nghiên cứu được phát triển. 

Khóa tập huấn giảng viên được thiết kế nhằm giúp các cán bộ của các TTPC AIDs tham gia trong các hoạt động dự phòng HIV cấp tỉnh do PEPFAR hoặc ngoài PEPFAR hỗ trợ có thể:

  1. Tiến hành tập huấn lại cho các đồng đẳng viên, nhân viên tiếp cận cộng đồng-những người làm việc với nhóm nguy cơ cao để thúc đẩy sử dụng bao cao su thường xuyên và sử dụng các dịch vụ VCT cũng như giảm các ca nghiện ma túy mới;
  2. Theo dõi/ hỗ trợ các đồng đẳng viên/ nhân viên tiếp cận cộng đồng đã được tập huấn để hỗ trợ họ trong công việc tại thực địa;
  3. Giúp nhận diện các nhu cầu về hỗ trợ trong công tác truyền thông tại cấp tỉnh.

 

Mục đích    

Các học viên hiểu, sử dụng và tập huấn lại được cho các đồng đẳng viên, nhân viên tiếp cận cộng đồng sử dụng các công cụ truyền thông một cách hiệu quả.


Thành phần tham gia    

Cán bộ của 9 Trung tâm PC AIDS: Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Nội, Nghệ An, Hồ Chí Minh, An Giang và Cần Thơ


Thời gian    

Tháng 3 năm 2012 


Nhà tài trợ/ đối tác    
Tổ chức dịch vụ dân số Quốc tế tại Việt Nam 


Vai trò của ISMS

Để đạt được các mục tiêu tập huấn, ISMS có vai trò sau đây:

  • Đóng góp và chỉnh sửa chương trình tập huấn giảng viên và chương trình tập huấn lại cho đồng đẳng viên, nhân viên tiếp cận cộng đồng
  • Đề xuất các phương pháp tập huấn nhằm thúc đẩy sự tham gia của học viên trong khóa tập huấn
  • Cùng tiến hành tập huấn với cán bộ của PSI  
  • Viết báo cáo và những khuyến nghị cho nhóm giảng viên nguồn khi tổ chức tập huấn lại cho các nhân viên tiếp cận cộng đồng và đồng đẳng viên tại tuyến tỉnh.