Tập huấn Marketing xã hội cho các cán bộ TT Phòng chống AIDS_2011

Dự án Marketing xã hội dự phòng HIV do USAID tài trợ cần tuyển một tư vấn có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing xã hội để hỗ trợ tiến hành khóa tập huấn cho các Trung tâm phòng chống AIDs và các đối tác tại của PEPFAR tại Hà Nội trong tháng 10 năm 2011. Mục tiêu chung của khóa tập huấn nhằm nâng cao chất lượng và quy mô của các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi dự phòng HIV tại cấp tỉnh thông qua việc tăng cường hiểu biết và ứng dụng các nguyên tắc của marketing xã hội vào các hoạt động truyền thông 

Dự án sẽ cung cấp một khóa tập huấn nâng cao về marketing xã hội và quá trình lập kế hoạch chiến lược cho các đối tác chính phủ và phi chính phủ. Khóa tập huấn được thiết kế để giúp các Trung tâm phòng chống AIDs có thể độc lập trong việc lập kế hoạch và triển khai các chương trình dự phòng HIV một cách có chất lượng trong bối cảnh các nhà tài trợ giảm dần sự hỗ trợ. Khóa tập huấn này sẽ xây dựng năng lực cho các nhân viên Trung tâm phòng chống AIDS trong việc độc lập thiết kế và triển khai các hoạt động truyền thông dựa trên các kết quả nghiên cứu cho chương trình dự phòng HIV tại tỉnh mình.  


Mục đích  

  • Trang bị cho học viên kiến thức về marketing xã hội
  • Tăng cường kỹ năng phân tích tình hình hiện tại của nhóm đối tượng đích
  • Tăng cường kỹ năng xây dựng chiến lược truyền thông
  • Trang bị kiến thức về xây dựng các tài liệu truyền thông


 Thành phần tham gia

Cán bộ của các Trung tâm Phòng chống AIDS và các tổ chức phi chính phủ Việt Nam.


 Thời gian 

Tháng 11-12 năm 2011


 Nhà tài trợ/ đối tác  

 Tổ chức dịch vụ dân số Quốc tế tại Việt Nam 


Vai trò của ISMS
Để đạt được các mục tiêu tập huấn, ISMS có vai trò sau đây:

  •  Làm việc với PSI để góp ý và chỉnh sửa chương trình tập huấn
  •  Chỉnh sửa và bổ sung bộ trắc nghiệm trước và sau sự kiện
  • Tiến hành tập huấn
  •  Viết báo cáo và những khuyến nghị cần thiết