ThS.BS. BÙI ĐẠI THỤ

Bác sĩ (MD): Đại học Y khoa Hà Nội, Việt Nam - 1989.
Thạc sĩ: Dinh dưỡng cộng đồng- Trường Đại học Tổng hợp Indonesia, Jakatar - 1997.
  
Nghiên cứu chính: Dân số và phát triển, Già hóa, Sức khỏe sinh sản, Dinh dưỡng, Giám sát và Đánh giá các chương trình y tế.

Email: bdthu@isms.org.vn