TS.BS. NGUYỄN TRƯƠNG NAM

Bác sĩ: Đại học Y Hà Nội, Việt Nam - 1995
Thạc sĩ: Y tế Công cộng ngành Y xã hội học (MPH): Trường Đại học Columbia, New York, Mỹ -2003
Tiến sĩ: Y tế Công cộng ngành Y xã hội học (DrPH): Trường Đại học Columbia, New York, Mỹ - 2007.

Nghiên cứu chính: Giới, Tình dục học, Sức khoẻ sinh sản và Sức khoẻ tình dục, HIV/AIDS, Bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs), Bệnh truyền nhiễm, Cai thuốc lá và Truyền thông thay đổi hành vi (BCC), Giám sát và Đánh giá dự án.

Email:  ntnam@isms.org.vn