Tư vấn phát triển tài liệu truyền thông cho Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam

Tổng quan về dự án

 

Chương trình y tế và xã hội của Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam triển khai các can thiệp với các nhóm sống tại đô thị đang sống và làm việc trong môi trường không an toàn và một số quyền pháp lý chưa được đảm bảo, đặc biệt là phụ nữ. Các nhóm nhỏ trong nhóm dễ bị tổn thương bao gồm: i) Người có H; ii) Người tiêm chích ma túy; iii) Phụ nữ mại dâm; iV) Và phụ nữ di dân từ nông thôn tới thành thị nhằm tìm kiếm việc làm. Các hoạt động tập trung vào các đối tượng có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập, không có kỹ năng nghề nghiệp hoặc có kỹ năng thấp, sống trong điều kiện tồi tàn, những người không có hộ khẩu hoặc tạm trú ngắn hạn và những người dễ bị tổn thương trước những thay đổi về kinh tế.

 

Mục tiêu và mục đích

 

Hoạt động dự án này nhằm giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với nhóm có dễ bị tổn thương tập trung vào các đối tượng:

 • Người có H;
 • Người sử dụng ma túy;
 • Phụ nữ mại dâm;
 • MSM;
 • Nạn nhân của bạo lực gia đình.

Dự án cũng nâng cao năng lực và nghĩa vụ pháp lý của những người có liên quan tại cộng đồng. Các hoạt động này nhằm tạo ra một môi trường đảm bảo ở đó không có phân biệt đối xử và lạm dụng.

Hoạt động dự án này đóng góp một phần vào các dự án hiện tại đang được triển khai tại Cần Thơ do tổ chức CARE hỗ trợ nhưng sẽ được thiết kế để mở rộng phạm vi tại các địa bàn khác mà CARE đang triển khai hoạt động tại Việt Nam

 

Vai trò của Viện nghiên cứu Y – Xã hội học (ISMS)

 

ISMS chịu trách nhiệm tiến hành nghiên cứu định tính trong nhóm đối tượng đích, xây dựng, thiết kế nội dung và sản xuất các loại tài liệu truyền thông IEC liên quan tới mỗi đối tượng đích. Bên cạnh đó, tổ chức các hội thảo nhằm tăng cường nhận thức cho các nhóm đối tượng đích và nhóm người có trách nhiệm tại địa phương về các vấn đề pháp lý, quyền lợi và trách nhiệm có liên quan cũng như tăng cường hỗ trợ pháp lý cho các nhóm đối tượng tại địa bàn. Nguồn tham khảo chính cho các nội dung của tài liệu truyền thông dựa trên cuốn sách “Học về quyền của bạn” do UNAIDS xây dựng.


Đối tượng đích 

 

 

Tại liệu truyền thông cho các nhóm, thành viên

Tại liệu truyền thông cho cán bộ pháp lý

Đào tạo và nâng cao nhận thức

Phụ nữ mại dâm

x

(Một tài liệu cho nhóm cán bộ pháp lý)
 
X

Người sử dụng ma túy

x

X

MSM

x

X

Nạn nhân bạo hành gia đình

x

 

 


Mục tiêu truyền thông

 

Các thành viên cộng đồng và cán bộ pháp lý sẽ:

 • Hiểu được các quyền và trách nhiệm của họ được đề cập tới trong pháp luật của Việt Nam
 • Biết được các địa điểm tìm kiếm các dịch vụ, hỗ trợ pháp lý cần thiết.
 • Nâng cao khả năng trao đối và thương thuyết trong việc sử dụng các dịch vụ hỗ trợ cũng như hệ thống quản lý hành chính nhằm tối đa hóa các lựa chọn hiện có

 

Các hoạt động tiến hành

 

 1. Nghiên cứu các tại liệu để xác định nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý có liên quan đối với mỗi nhóm.
 2. Phối hợp và tiến hành các cuộc gặp với CARE, VLA, UNDP và các tổ chức khác tham gia vào các chương trình pháp luật liên quan về HIV khi cần thiết để đảm bảo hiểu biết đầy đủ về các vấn đề.
 3. Xây dựng tài liệu truyền thông cho các nhóm đối tượng đích và tài liệu tham khảo cho những người có trách nhiệm liên quan tại địa bàn
 4. Tổ chức 4 hội thảo nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý liên quan tới các nhóm đối tượng đích và tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho các nhóm tại địa bàn. 

 

Địa điểm

Hà Nội và Cần ThơThời gian:  1/4/2012 đến 30/6/2012


Kết quả đầu ra

 • Tổ chức 4 hội thảo nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm, nghĩa vụ pháp lý liên quan tới các nhóm đối tượng đích và tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho các nhóm tại địa bàn: Phụ nữ mại dâm; MSM; Sử dụng ma túy và Nạn nhân của bạo lực gia đình
 • 2000 tờ rơi cho mỗi nhóm
 • 2000 cuốn sổ tay cho những người có trách nhiệm liên quan tại cộng đồng 

 

Nhà tài trợ và đối tác

Những hoạt động trên được thực hiện bởi ISMS và Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam