Nghiên cứu định lượng về người tiêm chích ma túy- dự án R21- tính khả thi trong việc cung cấp các dịch vụ phòng chống HIV tại các hiệu thuốc ở Hà Giang, Việt Nam

ISMS phối hợp với Abt Associatesthực hiện nghiên cứu cắt ngang trên 167 người tiêm chích ma túy (TCMT) và 36 nhà thuốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang.Đây là hoạt động thuộc dự án R21 trong đó đối tượng được lựa chọn bằng phương pháp chọn mẫu dây chuyền có kiểm soát (RDS) nhằm đánh giá tính khả thi của việc sử dụng các nhà thuốc là địa điểm cung cấp trực tiếp các dịch vụ liên quan đến HIV cho người TCMT tại Việt Nam, để cung cấp thông tin cho thử nghiệm can thiệp cộng đồng ngẫu nhiên. Các nội dung điều tra về thực hành tiêm chích ma túy, thu lại bơm kim tiêm, hành vi tình dục, sử dụng dịch vụ, kiến thức và thái độ đối với HIV / AIDSvà tác động của việc thi hành pháp luật. Những dược sĩ tham gia được phỏng vấn về kiến thức, thái độ và thực hành liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến HIV cho người tiêm chích ma túy.
Xem thêm