Tập huấn Giảng viên về Kỹ năng truyền thông và sử dựng công cụ truyền thông trực tiếp cho các cán bộ của các Trung tâm PC HIV/AIDS

Thông tin chung

Dự án Tiếp thị xã hội dự phòng lây nhiễm HIV của USAID được triển khai bởi Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế tại Việt Nam nhằm giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV thông qua việc thúc đẩy các hành vi dự phòng lây nhiễm HIV bao gồm sử dụng bao cao su thường xuyên và nâng cao số lượng người đến tư vấn và xét nghiệm tại các Trung tâm tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện (VCT) trong nhóm có nguy cơ cao tại 9 tỉnh: Điện Biên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Nội, Nghệ An, Hồ Chí Minh, An Giang và Cần Thơ. Để hỗ trợ cho mục tiêu này, dự án hỗ trợ việc xây dựng và sử sụng các công cụ truyền thông trực tiếp dựa trên kết quả nghiên cứu để tiến hành các hoạt động truyền thông trực tiếp trong nhóm nguy cơ cao. Trong năm 2012, Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế tại Việt Nam tiến hành 2 khóa tập huấn Giảng viên cho các cán bộ trung tâm Phòng chống HIV/AIDS của các tỉnh để hỗ trợ việc sử dụng các công cụ truyền thông. 

 

Vai trò của Viện nghiên cứu Y – Xã hội học (ISMS)

ISMS có vai trò là tư vấn cho tổ chức PSI. ISMS cung cấp kỹ thuật, các chuẩn mực về kỹ năng truyền thông trong khóa tập huấn. Cán bộ của PSI chịu trách nhiệm lên nội dung, và tham gia một số phần trong chương trình đào tạo, hưỡng dẫn cách sử dụng các công cụ truyền thông và tiến hành đánh giá sau đào tạo. ISMS chịu trách nhiệm: i) Rà soát chương trình đào tạo và gợi ý cách tiến hành đào tạo để đạt được hiệu quả cao nhất; ii) Cùng tiến hành giảng dạy trong khóa tập huấn với các cán bộ của PSI. 

 

Mục đích đào tạo

Khóa đào tạo Giảng viên (TOT) được thiết kế cho các nhân viên của các các bộ của các Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cấp tình thuộc chương trình PEPFAR và ngoài PEPFAR có thể: i) Tập huấn lại cho các nhân viên tiếp cận cộng đồng và đồng đẳng viên những người làm việc trực tiếp với nhóm nguy cơ cao để thúc đẩy việc sử dụng bao cao su thường xuyên và tăng số lượng người đến các trung tâm VCT và giảm số lượng sử dụng ma túy mới; ii) Theo dõi/ hỗ trợ các đồng đẳng viên/ nhân viên tiếp cận cộng đồng trong công việc hàng ngày; iii) hỗ trợ trong việc xác định các nhu cầu trong việc hỗ trợ truyền thông tại địa bàn. 


Học viên tham gia đào tạo

Học viên là các cán bộ của 9 Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS 


Thời gian và địa điểm

Hai khóa tập huấn được tổ chức riêng biệt trong tháng 3/2012: Khóa đầu tiên cho các Trung tâm PC HIV/AIDS của các tỉnh Điện Biên, Hải Phòng, An Giang, Lào Cai và Hà Nội) từ ngày 7-9/3/2012, và khóa thứ 2 được tổ chức tại Cần Giờ, Hồ Chí Minh cho các Trung tâm PC HIV/AIDS của các tỉnh Quảng Ninh, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hà Nội và Lào Cai từ ngày 27-29/3/2012. 


Nhà tài trợ và đối tác
ISMS cung cấp dịch vụ tư vấn cho PSI. Dự án được tài trợ bởi USAID/ PEPFAR.