R21HIV

isms.org.vn

Nghiên cứu định lượng về người tiêm chích ma túy- dự án R21- tính khả thi trong việc cung cấp các dịch vụ phòng chống HIV tại các hiệu thuốc ở Hà Giang, Việt Nam

isms.org.vn

Tập huấn Giảng viên về Kỹ năng truyền thông và sử dựng công cụ truyền thông trực tiếp cho các cán bộ của các Trung tâm PC HIV/AIDS

isms.org.vn

Điều tra về hành vi tình dục, TCMT và sử dụng dịch vụ HIV trong nhóm phụ nữ mại dâm tại 7 tỉnh PEPFAR (Vòng 2)