Tất cả dự án

isms.org.vn

Tập huấn Giảng viên về Kỹ năng truyền thông và sử dựng công cụ truyền thông trực tiếp cho các cán bộ của các Trung tâm PC HIV/AIDS

isms.org.vn

Tập huấn Y tế thôn bản cho Dự án “Triển khai mô hình hỗ trợ và điều trị cai nghiện thuốc lá tại trạm y tế xã”

isms.org.vn

Triển khai các hướng dẫn hỗ trợ và điều trị cai thuốc lá tại tuyến y tế cơ sở Việt Nam

isms.org.vn

Triển khai các hướng dẫn hỗ trợ và điều trị sử dụng thuốc lá tại tuyến y tế cơ sở Việt Nam

isms.org.vn

Xây dựng và phổ biến chương trình đào tạo về điều trị cai nghiện thuốc lá tại Việt Nam

  • 1
  • 2